คณะครูแผนกวิชาการตลาด

นางสาวอารีย์ อ่างแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

ว่าที่ ร.ต. ปภาณ วงศ์รัตนาวิน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง