เอกสารข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารข้อมูล

► แนวทางการดำเนินงาน การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่]
► ข้อปฏิบัติการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ [คลิกที่นี่] 
► จำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเข้าสู่ระดับภาค [คลิกที่นี่] 
► ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนฯ ทั้ง 5 ประเภท [คลิกที่นี่]
► เอกสารประกอบการประเมิน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, และอื่น ๆ ) [คลิกที่นี่] 

ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง