สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ การบริการสังคมและผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่ โดยการบูรณาการเรียนการสอนเชื่อมโยง กับประสบการณ์จริงสู่ระบบการเรียนการสอนภายใต้กลยุทธ์ในการยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาและปรับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จึงได้จัดทำโครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อถ่ายทอดทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 2 การประกวดแผนธุรกิจดีเด่น ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกวดแผนธุรกิจดีเด่น จำนวน 1 แผนธุรกิจ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 3 ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563 ณ บริษัท  นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ , ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง บริษัทไทยธาดามอเตอร์ จำกัด สาขาพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และบริษัทคัสตอมที บอดี้ชอป จำกัด อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1028/2557 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยและผู้อำนวยการวิทยาลัยสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชแทนเลขาธิการการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร) สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเขียนแผนธุรกิจ

ตามที่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเขียนแผนธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงชมพู อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มี ความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและวิธีการเขียนแผนธุรกิจและ การประกอบธุรกิจ

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com