สั่งพิมพ์หน้านี้

เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ การบริการสังคมและผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาแนวใหม่ โดยการบูรณาการเรียนการสอนเชื่อมโยง กับประสบการณ์จริงสู่ระบบการเรียนการสอนภายใต้กลยุทธ์ในการยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาและปรับมาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จึงได้จัดทำโครงการจัดองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อถ่ายทอดทักษะวิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

ล่าสุดจาก วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ไอเท็มที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (จาก Tag)