ความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง (ชื่อเดิมวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง) สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบสมควรขยายการ ศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและท้องถิ่นผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้เล็งเห็น ความสำคัญของการจัดตั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพโดยมีพื้นฐานอยู่ในภูมิประเทศ ที่เหมาะสมกัหลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ จึงได้รับบริจาคที่ดินจาก กำนันอำนวย คลังผา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี ด้วยพื้นที่จำนวน 111 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา ซึ่งกรมการอาชีวศึกษา เห็นชอบให้สร้างวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรงในปัจจุบัน

โดยมีผู้ดำเนินการก่อตั้งวิทยาลัยมีดังนี้

  1. นายบุญเทียม    เจริญยิ่ง           อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
  2. นายอัมพร         ภักดีชาติ          ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ
  3. นายสุรวุฒิ         วิเชียรรัตน์        ผู้อำนวยการ
  4. นายไพบูลย์      เพ็ชรหงษ์         ผู้ช่วยอำนวยการ
  5. นายพลวัฒน์     สายสุวรรณ       ผู้ช่วยอำนวยการ

ปัจจุบันมีผู้บริหารดังนี้

  1. นายเริงศักดิ์     เข็มทอง            ผู้อำนวยการ
  2. นายณรงค์       องศากิจบริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  3. นายธรรมนูญ   ทองจันทร์         รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
  4. นายทวีวัฒน์    หงษ์คำดี           รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com