ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง)
      กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง เมื่อวันที่   13  พฤษภาคม 2536 และกรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง 

นายสุรวุฒิ วิเชียรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม  2535 ในระยะแรกของการเป็นผู้ประสานงานจะต้องดำเนินการหาพื้นที่ที่อยู่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ และอยู่ในอำเภอที่มีเอกสารสิทธิ์ที่อนุญาตให้
กรมอาชีวศึกษาใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวมีระบบสาธารณูปโภคพร้อม โดยขณะได้รับ แต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานได้ประสานงานกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโคกสำโรงและผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพ ขณะนั้นมีผู้ที่ยื่นความจำนงบริจาคที่ดินจำนวนมากถึง   6   แปลง แต่ได้เลือกเอาแปลงที่ 1 คือ ที่ดินบริเวณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติโดยเทศบาลตำบลโคกสำโรงได้ยกให้ จนกรมอาชีวศึกษาเห็นชอบในที่ดินแปลงดังกล่าวได้จึงจัดสรรเงินงบประมาณปี 2538 ก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ   8  รายการ วงเงิน   27   ล้านบาทเศษ โดยได้ทำสัญญาจ้างในเดือนกันยายน 2536  แต่ต่อมาภายหลังเทศบาลตำบลโคกสำโรงแจ้งว่าไม่สามารถยกที่ดินให้กรมอาชีวศึกษาก่อสร้างได้ เนื่องจากผิดหลักกฎหมายผังเมืองรวม ดังนั้นจึงต้องหาพื้นที่แห่งใหม่มาใช้ในการก่อสร้าง จนกระทั่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก กำนันอำนวย คลังผา ปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีได้บริจาคที่ดินจำนวน 111 ไร่เศษ ซึ่งกรมอาชีวศึกษาเห็นชอบให้จัดสร้างวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรงได้ดังพื้นที่ในปัจจุบันซึ่งสภาพพื้นที่เดิมเป็นเนินเขาลูกรังมีหินกรวดกระจายอยู่ห่างจากถนนสุรนารายณ์เข้ามาทางทิศใต้มีระยะทาง 200 เมตร ลักษณะพื้นที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณรกชัฏ พื้นดินเป็นทรายมี ก้อนหินขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก สภาพอากาศแห้งแล้ง ฤดูร้อนอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสในส่วนของการจัดตั้งวิทยาลัยซึ่งมีการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนการ จัดการเรียน การสอนจากการบุกเบิกก่อสร้างวิทยาลัยในเริ่มแรก คือ

1.  นายสุรวุฒิ วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง พ.ศ.2535-2544 
2. นายไพบูลย์ เพ็ชรหงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง พ.ศ.2544-2549
3. นายสมชาย พงษ์นภางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง พ.ศ.2549-2551
4. นายรวม ชินานุปกรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง พ.ศ.2551-2552
5.  นายภัทราธร โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง พ.ศ.2552-2557
6.  นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พ.ศ.2557-2559
7.  นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พ.ศ.2559-2562    
8.  นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง พ.ศ.2562-ปัจจุบัน                    

 

วิสัยทัศน์การอาชีวศึกษา

     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

พันธกิจการอาชีวศึกษา
      1.จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
      2.ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
      3.วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามุ่งหวังและต้องให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดนำไปปฎิบัติและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมตามแนวทาง 12 ข้อ คือ
      1.การเพิ่มปริมาณผู้เรียน
      2.การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม
      3.การเทียบโอนประสบการณ์และ VQ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ นำสู่การปฏิบัติ
      4.การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง (ผู้ใช้ ผู้ซ่อม ผู้สร้าง)
      5.ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
      6.ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ
      7.การสร้างผู้ประกอบการใหม่
      8.การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ
      9.คุณธรรมนำชีวิต
    10.ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการเงิน บุคลากร และพัสดุ
    11.วิธีการศึกษาดูงานของนักศึกษา (ปวช. 1 และ ปวส. 1)
    12.การจัดการความรู้
ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
      “ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม นำสังคม”
อัตลักษณ์ 
      “ ทักษะดี บริการเด่น ”

เอกลักษณ์วิทยาลัย 
      “SERVICE ( บริการ )”

วิสัยทัศน์ 
      วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นที่ยอมรับ ของชุมชนและสังคม
พันธกิจ 
      1. นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษา
      2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถทันต่อการเปลี่ยนแปรงของเทคโนโลยี และสังคม
      3. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
      4. พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กรพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แนวทาง วิถีธรรมวิถีไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบาย
      1. ผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรม ปลูกฝังแนวความคิดด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
      2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการโดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยนำประสบการณ์ 
         ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง การศึกษาอย่างสูงสุด
      3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      4. พัฒนาระบบบริหาร จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
      5. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

หลักสูตรการเรียน การสอน

หลักสูตรและสาขาวิชา
         

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง เปิดสอน   2  ระดับ ดังนี้

1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

                                1.1 ประเภทวิชาพณิชยกรรม

                                                1.1.1  การบัญชี
                                                1.1.2  การตลาด
                                                1.1.3  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                                                1.2.1  ช่างยนต์

                                                1.2.2  ช่างไฟฟ้ากำลัง

                                                1.2.3  อิเล็กทรอนิกส์
                                                1.2.4  ช่างซ่อมบำรุง

 
                2.หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

                                2.1  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                                                2.1.1  การบัญชี (ปกติ)

                                                2.1.2  การตลาด (ปกติ, ทวิภาคี)

                                                2.1.3  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ, ทวิภาคี, เทียบโอน)

                                                2.1.4  การจัดการทั่วไป (เทียบโอน)

                                2.2.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                                                2.2.1  ช่างไฟฟ้ากำลัง
                                                         - ติดตั้งไฟฟ้า (ปกติ)
                                                         - ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี)

                                                2.2.2  อิเล็กทรอนิกส์
                                                         - เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ปกติ)
                                                         - อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

                                                2.2.3  ช่างยนต์
                                                         - เทคนิคช่างยนต์ (ปกติ, ทวิภาคี)
                                                         - เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)

จำนวนอาคารสถานที่  จำแนกตามประเภท
อาคาร จำนวน
หลัง ห้อง
อาคารเรียน    
    - อาคารถาวร 2 31
     - อาคารชั่วคราว 1 4
อาคารประกอบ    
     - อาคารโรงฝึกงาน 3 26
     - โรงอาหาร 1 -
     - หอประชุม 2 3
     - บ้านพักครู 3 13
     - บ้านพิกคนงาน 3 6
     - หอพักนักเรยน/นักศึกษา - -
     - อาคารวิทยบริการ 1 -
     - ป้อมยาม 1 1
     - อาคารพัสดุ 1 3
     - ห้องน้ำห้องส้วม (รวมห้ องอาบน้ำ) 6 30
     - ที่ปัสสาวะชาย 3 15
     - ที่ปัสสาวะหญิง 3 15
อื่นๆ  (ระบุ) ....................................................................    

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 19 ตุลาคม 2563 10:06

เขียนข้อความของคุณ

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 

นายเริงศักดิ์ เข็มทอง

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com