ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร (3)

 

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยเปิดสอน 2 ระดับ  คือ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช่างอุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างยนต์

ช่างซ่อมบำรุง

พาณิชยกรรม

การบัญชี

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ช่างอุตสาหกรรม

ช่างไฟฟ้ากำลัง

- ไฟฟ้ากำลัง (ทวิภาคี) 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

ช่างยนต์

- เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

- เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)

บริหารธุรกิจ

การบัญชี (ทวิภาคี)

การตลาด (ทวิภาคี)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

  1. จบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายตรง
  2. จบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่างสาขา
  3. จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า

วิทยาลัย ฯ ได้กำหนดเวลาปฎิบัติราชการไว้ดังนี้

  1. เวลาปฎิบัตินอกเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 น.
  2. เวลาทำการสอน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
  3. วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
โครงสร้างหลักสูตร {slider ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.} {tab คหกรรม} คหกรรม   ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย…
หลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงที่ทำเปิดการเรียนการสอน {tab หลักสูตร} หลักสูตรที่เปิดสอน {tab ดาวโหลดเอกสาร} ระบบจัดการเอกสาร คุณสามารถอ่านเอกสารแบบย่อหรือขยาย สั่งพิมพ์เอกสารออนไลน์ แชร์ไฟล์…

 

นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ

 

นายเริงศักดิ์  เข็มทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 'ต้องรู้เขา รู้เรา'

แผน่ที่ อาเซียน
aec vietnam aec indonesia aec brunel aec cambodia aec thailand aec laos aec philippines aec singapore aec myanmar aec malaysia

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

logo ksr

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

we are asean

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง 343 หมู่ 1
ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3670-8093 โทรสาร 0-3670-8094

E-mail : 
Webmaster : rdata.ksr.ac@gmail.com

Go to top
Website Development by Romwebmin.com